Garanti och kvalitet

Kvalitetspolicy
Alla arbetsuppgifter som BM Villatak AB utför skall tillgodose kunders krav på kvalitet och funktion, detta gäller även för de material vi använder.

  • Snabbt och effektivt åtgärda kunders uppkomna problem.
  • Varje uppdrag skall till fullo tillfredsställa kunden som med förtroende kan återkomma.
  • Företagsledningen svarar för att BM Villatak AB´s kvalitetssyn omfattar alla medarbetare genom delaktighet och utbildning.

Vi skapar kvalitet systematisk genom kontrollplan. Delar som BM Villatak AB vill trycka på är:

  • Produktionstekniska förutsättningar
  • Myndighetskrav på kontroll
  • Bygghandlingars krav på kontroll

Kontrollprogrammet omfattar om så är lämpligt även underentreprenörer och leveranser av material. Kontrollplanen skall ge en översiktlig bild av vilka arbetsmoment som är svåra och kan drabbas av kvalitetsfel och därför kräver särskild omsorg.

Beställaren skall ges möjlighet att i samråd med oss påverka kontrollprogrammet.

Produkterna vi arbetar med dokumenteras med produktblad, miljövarudeklaration och typgodkännanden. Våra montörer innehar certifikat för heta arbeten.

BM Villatak AB ger 10 års tätskiktsgaranti vid montering av nytt tätskikt. Vi omfattas av olycksfallsförsäkring samt ansvarsförsäkring upp till 10 miljoner av Vardia Försäkring.

Återbesök för misstänkta garantiärenden som efter besiktning visar sig att inte omfattas av garanti debiteras med 450kr + moms per påbörjad timme.